ИПА 2017

20.10.2020

Во ноември 2019 година, отпочна ИПА 2 проектот, финансиран од ЕУ „Промоција на транспарентност и отчетност на јавната администрација во Република Северна Македонија“  (ЕУП/139891/DH/SER/MK),  IPA 2 EU Funded Project (“Promoting Transparency and Accountability in Public Administration of North Macedonia, referred to as ProTracco (Public Reference Europe Aid/139891/DH/SER/MK)).

Агенцијата е вториот директен корисник на активности содржани во Kомпонента 2: Поддршка на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер.

 

Компонентата 2, меѓу другото, ги содржи следните активности:

– Поддршка за институционална подготовка на регулативи за креирање политики, согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер;

– Надградба на капацитетот и компетенциите на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, преку подготовка на интерни документи, функционална анализа и систематизација и останати стратешки документи, како и развој на Стратегија за слободен пристап до информации од јавен карактер 2021 – 2025 година со Акциски план;

-Подобрување на комуникацијата и соработката со имателите на информации, службени лица и раководните лица на инситутуциите преку развој на ИТ алатки за комуникација, како е-порталот за Имателите, се со цел зголемена и доследна примена на Законот од страна на имателите на информациии;

– Поддршка за поставување Стандарди за транспарентност на централно и локално ниво со поддршка на ИТ алатки за мерење на перформансите, транспарентност и отчетноста на државните институции и имателите на информации во согланост со Законот (член 10 од Законот);

– Поддршка на Агенцијата во започнувањето на нејзината нова обврска за водење на прекршочни постапки за оние иматели на информации кои не постапуваат согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл. весник на РСМ број 101/2019);

– Подигнување на јавната свест за правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер како фундаментално човеково право преку развој и промоција на ИТ алатки, како Е -порталот за Баратели (slobodenpristap.mk). На овој портал се наоѓа Листата на иматели каде барателите можат електронски да достават Барање до имателите на информации.

Очекуваните резултати од реализацијата на оваа компонента главно ќе се фокусираат на зајакнување на институционалниот капацитет на Агенцијата преку промовирање и зајакнување на спроведувањето на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер во Република Северна Македонија. Истото, е планирано да се постигне преку реализација на мноштво активности преку институционална реорганизација  и продуцирање на интерни правилници за работа и останати стратешки документи, имплементација на модернизирани ИТ-алатки за подобрен оперативен капацитет на Агенцијата и обезбедување подобрени услуги за барателите и имателите на информации од јавен карактер, подигнување на јавната свест за правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, зголемување на одговорноста и транспарентноста на државните органи, како и зајакнување на капацитетите на имателите на информации да ги почитуваат законските обврски и ЕУ стандардите.

Тендерски повик:
1. Комуникациска стратегија-Кампања за интегритет

Одговорно лице за контакт од проектот:

 

г-дин Прземислав Мусијалковски, Тим лидер, pkm@protracco-project.mk

г-дин Александар Кашумов, Клучен експерт за слободен пристап до информации од јавен карактер, a.kashumov@protracco-project.mk

г-дин Боро Јакимовски,  Клучен експерт за информатички технологии, b.jakimovski@protracco-project.mk

Линк од проектот http://www.protracco-project.mk/


Одговорно
лице за контакт од АЗПСПИЈК:

Александра Стојановска, Одделение за меѓународна соработка и проекти, a.stojanovska@aspi.mk


 

Компонента 2: Поддршка на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер (АЗПСПИЈК)

Активностите во рамките на оваа Компонента 2 треба да придонесат кон подобрување на имплементацијата на слободниот пристап до информации од јавен карактер. Преку овие активности се обезбедува поддршка за зајакнување на капацитетите на институциите во областа на слободен пристап до информации од јавен карактер со поставување на стандарди за отчетност и транспарентност на државните органи со подобрена практична имплементација на законската регулатива и законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.

Активностите наложуваат зајакнување на внатрешните и надворешните способности преку подобрување на внатрешните оперативни процеси на АЗПСПИЈК преку ефективна употреба на софистицираната технологија и ИТ алатки, комуникација и соработка со барателот за слободен пристап до информации од јавен карактер и имателите на информации, но и со промовирање на ова човеково право преку подигање на јавната свест за нивното право на слободен пристап до информации од јавен карактер.

Активност 2.1: Надградба на капацитетите и надлежностите на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер

 • Поддршка за подготовка на регулативи за креирање политики, следејќи го новиот закон за слободен пристап до информации од јавен карактер, вклучително и анализа на дефиницијата за класифицирани информации и транспонирање на европското законодавство за повторна употреба на информации од јавниот сектор.
 • Поддршка и зајакнување на внатрешните оперативни и институционални капацитети на АЗПСПИЈК.
 • Поддршка на ИТ капацитетите на Агенцијата за спроведување на законодавството за слободен пристап до информации од јавен карактер.
 • Подобрување на капацитетите на АЗПСПИЈК за подготовка на проектна апликација и подобрување на меѓународната соработка.

Активност 2.2: Поддршка и зајакнување на капацитетите на имателите на информации од јавен карактер и подигање на општата свест за правото на слободен пристап до информации од јавен карактер.

Зголемување на капацитетите на имателите на информации

 • Одговорноста на имателите на информации се зголеми со поставување стандарди за транспарентност на централно и локално ниво.
 • Поддршка на активностите на Отворено владино партнерство (ОВП) и развивајте активности за АЗПСПИЈК во врска со ОВП.
 • Спроведување кампања за подигање на јавната свест за слободен пристап до јавноста информации.

Активност 2.3: Поддршка и развој на нова стратегија за слободен пристап до информации од јавен карактер 2021 – 2025 година

————————————————————-

Проектот ИПА 2019/ 410-977 – Унапредување на транспарентноста и отчетноста во јавната администрација ги заврши своите активности на 10 ноември 2022 година.

Подолу е листа на сите резултати дадени во рамките на компонентата 2 од овој проект – Поддршка на Агенцијата за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер:

На 15 февруари 2023 година, Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија како договорен орган, испрати официјално писмо за предавање на сите резултати од проектот, вклучувајќи ги ИКТ алатките и софтверските решенија, до Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер, како еден од двата крајни корисници на проектот согласно Договорот бр.: ИПА 2019/ 410-977 – Промовирање на транспарентност и отчетност во проектот за јавната администрација.Во рамките на ИПА2 проектот под Компонента 2 беа испорачани следните резултати (пдф линк) и предадени на трајно владение и користење на АЗПСПИЈК.

 

1. Упатството за примена на тестот за штетност, автор Александар Кашумов

2. Леток за баратели

3. Методологијата за мониторинг и следење на веб страните на имателите на информации. Во координација со вработени во АЗПСПИЈК беа подготвени Прашалници за мониторинг и беа приложени кон методологијата, како и се заврши со подготовката на следните документи:

4. Прирачник за Проактивно објавување на информации

5. Насоки за проактивна транспарентност

6. Насоки за проактивно објавување на информации од јавен карактер за функционери или раководни лица

7. Анализа на примената на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер со препораки за подобрување на системот за слободен пристап до информации.

8. Извештај за усогласеноста на Законот за употреба на податоци од јавниот сектор со Директивата (ЕУ) 2019/1024 на Европскиот парламент и на Советот од 20 јуни 2019 година за отворени податоци и повторна употреба на информации од јавниот сектор (април 2022) Анекс 1 Табела за усогласеност на Законот за употреба на податоци од јавниот сектор со Директивата (ЕУ) 2019/1024 на Европскиот парламент и на Советот од 20 јуни 2019 година за отворени податоци и повторна употреба на информации од јавниот сектор ( април 2022 година)

9. Систематизацијa

10.Функционалната Анализа 

 • Во ноември 2021 година во Охрид беше организиран и одржан тридневен тимбилдинг.
 • Во февруари 2022 година, за вработените од АЗПСПИЈК заедно со вработените во ДКСК беа организирани две   тридневна обуки   еден за кој беа обучени за Управување со проектен циклус (PCM), како и за Методологија за обука на обучувачи (ToT).
 • Европскиот омбудсман одговори позитивно и беше организиран онлајн дводневен настан на почетокот на април 2022 година. Одлична размена на знаење и добри практики беа разменети на вебинарот кој предизвика голем интерес кај вработените на АЗПСПИЈК, кои активно учествуваа на истиот. Дел од препораките се вментнати во секојдневното работење на АЗПСПИЈК.

11. Наодите и препораките за работата на Прекршочната Комисија

12. Извештај со анализи и препораки во врска со онлајн обуките кои Агенцијата ги спроведува за обука на службените лица за посредување со информации од јавен карактер.

13. Анализа за потребите за обуките на АЗПСПИЈК за иматлите на информации.

14. Извештај со препорака за зајакнување на проактивната транспарентност од страна на имателите на информации.

15. Извештај за коментари и дискусија за учеството на Aгенцијата во процесот ОВП.

16. Упатства за корсници на е-портлаите (видео и пишани Упатсва за користење ) .

17. Кампањата за промоција на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер на социјалните мрежи, како и во рамките на кампањата Интегритет – продукција на видеа, логоа, промотивни и видливи материјали

18. Извештај од спроведено мерење на јавното мислење од кој издвојуваме 3 параметри како позакатели на успешност на кампањата

 • Зголемени 57 % (во споредба со 42% во 2020 година) од оние кои сметаат дека правото на пристап до информации од јавен карактер е загарантирано со Уставот;
 • Зголемени 44 % (во споредба со 33% во 2020 година) од оние кои знаат дека постои Закон за пристап до информации од јавен карактер;
 • Зголемени 56 % (во споредба со 43% во 2020 година) од оние кои знаат дека имаат право да бараат информации од државните институции.

19. Учество во пилотирањето на концептот за интегритет (AСПИ беше една од 5-те избрани пилот институции)

20. Онлајн обуки за иматели на информации;

21. Комуникациски план, наменет за обезбедување на континутите во рамките на ПР активносите и работењето на Агенцијата. 

22. Стратегија за слободен пристап до информации од јавен карактер 2021-2025 и Акциски план

23. Студиска посета на CADA, Португалија;

24. Спецификација на ИТ опремата во проектот

25. Видеа, логоа, промотивни и видливи материјали создадени за целите на кампањата Интегритет и кампањата за промоција на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер;

26. ИКТ алатки и софтверски решенија:

1.Електронски портал за имателите кој содржи:

 • Подсистем за комуникации за достава на известувања и анкети
 • Подсистем за управување со иматели на информации
 • Подсистем за проактивен мониторинг
 • Подсистем за прибирање на годишни извештаи

2.ДМС- Систем за управување со документи

3.Нова веб-страница на Агенцијата

4.Електронски портал за баратели  Пристап до порталот за информации од јавен карактер (slobodenpristap.mk)

 • Подсистем за поднесување Жалби

27. Е-леарнинг 

Обуката за имателите на информации, исто така, е дизајнирана и подготвена како онлајн-материјал за обука, до кој лесно ќе се пристапи преку веб-страницата на АЗПСПИЈК и системот за управување со учење (LMS) на Министерството за информатичко општество и администрација

 

 

ЕУ ПРОЕКТИ

Accessibility Toolbar